ACTUALITAT SETMANA DEL 30 D’OCTUBRE DE 2023

Bon dia, aquesta setmana us volem informar i fer partícips de les mocions que Transformem VNG ha presentat pel proper Ple Municipal del dia 6 de Novembre.

MOCIÓ PER A LA POSADA A DISPOSICIÓ D’UN VEHÍCLE ADAPTAT PER A LES ESCOLES AMB ALUMNES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

Ja fa gairebé 40 anys que el Garraf va ser designada com a comarca per desplegar un pla pilot d’educació inclusiva.
L’escola El Margalló de Vilanova i la Geltrú, va ser el referent en aquest àmbit, una escola ordinària que en els seus inicis es va fer càrrec dels alumnes amb diversitat funcional greus i permanents que fins aleshores acollia l’escola Sant Miquel.
Des d’aquell moment fins avui en dia, són cada cop més les escoles i instituts que acullen els i les alumnes amb diversitat funcional com ara l’escola Llebetx, l’institut de Baix a Mar, l’institut Manel de Cabanyes o la mateixa escola El Margalló.
Aquestes escoles i instituts inclusius promouen l’acceptació, la normalització, la igualtat d’oportunitats i la participació activa de tots els i les alumnes, amb especial dedicació a aquells i aquelles amb diversitat funcional. Aquestes escoles tracten d’integrar els estudiants amb discapacitats en les mateixes aules i activitats fent-les el màxim d’enriquidores i inclusives possibles amb la resta d’estudiants, i a la vegada fan un gran treball de conscienciació cap a la resta d’alumnes, en pro de la normalització i la igualtat d’oportunitats que han de tenir les persones amb diversitat funcional a les aules i a la nostra societat.
Però cal tenir en compte que aquestes escoles requereixen recursos addicionals, com per exemple, suport educatiu especialitzat, materials adaptats, aules accessibles, personal de suport, finançament per activitats curriculars, autobusos adaptats per poder desenvolupar activitats educatives i esportives, etc.
La manca d’aquests recursos és una amenaça significativa pel bon funcionament d’aquestes escoles i per al desenvolupament normal de les seves activitats, que cal recordar, milloren substancialment la vida dels alumnes amb diversitat funcional.
Com a part de la responsabilitat que se’ls ha atorgat a aquestes escoles i instituts de la nostra ciutat, és fonamental poder proporcionar als seus alumnes amb diversitat funcional totes aquelles oportunitats per al desenvolupament integral tant psíquic com físic, incloent-hi totes aquelles activitats que poden tenir beneficis significatius per a ells i elles; activitats que els ajuden en el seu aprenentatge diari, i que els beneficien en la seva salut física i mental.
Paral·lelament, aquestes activitats també els ajuden a adquirir habilitats socials i els dota de confiança per afrontar el seu dia a dia.Actualment, dur a terme activitats lectives alternatives a l’aula amb aquests alumnes, suposa per a les escoles i instituts més allunyats del centre, la contractació d’un transport d’autobús adaptat que els pugui dur fins a les instal·lacions on es duen a terme totes les activitats que els centres organitzen.
Un transport molt car i amb poca oferta, que incrementant de forma considerable e inassolible a la majoria dels casos el cost total de les activitats, que no es pot cobrir amb la subvenció que proporciona l’administració ara com ara, malauradament, havent de suprimir i prescindir de fer-ne moltes.Les famílies d’alumnes amb diversitat funcional, suporten despeses extraordinàries respecte a la resta de famílies, i determinats sobre esforços econòmics resulten fora del seu abast.
Des de Transformem VNG creiem que pel bé comú dels i de les nostres alumnes, i per garantir una inclusió real i efectiva a les nostres aules, l’Ajuntament hauria de donar-los un suport extraordinari com a Administració Municipal que sempre ha vetllat per la integració i la inserció de les persones i dels alumnes amb discapacitats diverses al nostre Municipi.Per l’anterior, des del Grup Municipal de Transformem-VNG proposem al Ple de l’Ajuntament els següents,

ACORDS

PRIMER. Que l’ajuntament posi a disposició i a cost zero pels centres educatius un vehicle adaptat, sigui microbús o furgoneta, destinat a què les escoles i instituts amb alumnes amb diversitat funcional puguin dur a terme les activitats i els projectes escolars essencials per aquest col·lectiu.

SEGON. Informar els centres escolars amb educació inclusiva de la disponibilitat d’aquest vehicle per tal d’establir un calendari d’ús, prèvia presentació d’un projecte en el qual el centre en justifiqui la necessitat.

TERCER. Treballar per la revisió i modificació en augment, de les subvencions d’ajuts per al transport escolar, en especial a les escoles i instituts establerts als barris radials de la Ciutat com a objectiu abans de l’inici del curs lectiu 2024.

MOCIÓ PER A LA IMPLEMENTACIÓ D’UN EQUIPAMENT CÍVIC I DE BARRI AL NUCLI ANTIC

El Nucli Antic és un barri que combina dos sectors del municipi, d’un costat, la part oest de la Vilanova vella i del carrer Tarragona en amunt, els blocs de la Fisa i del Cubilot, de recent construcció i que arriben fins al carrer Pare Garí i la Ronda Ibèrica.
Segons el cens de Vilanova i la Geltrú, el Nucli Antic és, després de Sant Joan, la Geltrú, el Barri de Mar i el Molí de Vent, el barri més poblat del municipi.
Llur població és de gairebé 5.000 persones, unes dades molt similars a les del barri del Centre Vila.
El Nucli Antic disposa d’un nodrit teixit associatiu i cultural, que a diferència d’altres sectors de la ciutat, no compta amb un equipament cívic on aquestes entitats puguin desenvolupar part de les seves activitats.
La consecució d’un espai cívic és una històrica demanda del moviment veïnal del barri.
La Junta de Govern Local aprovà inicialment el passat 10 d’octubre el Pla de Millora Urbana de Cap de Creu, on s’hi encabirien una plaça, un equipament pel barri, així com 11 pisos, dels quals 35 serien habitatge social.
Cal considerar aquesta oportunitat com a cabdal per satisfer les demandes del Nucli Antic quant a la implementació d’un equipament cívic, afavorint la cohesió i la trobada intergeneracional al barri, la comunitat.En paral·lel, més enllà de reafirmar el compromís per dotar el Nucli Antic d’un equipament cívic, cal precisament, que siguin les veïnes i veïns i les entitats, els que participin del seu disseny, a partir d’un procés participatiu on es determinin els usos i els espais cercats, podent en paral·lel acollir una regidoria de barri, serveis descentralitzats de l’Ajuntament o l’equip de Treball als Barris, que fa una excel·lent tasca de cohesió social sobre el terreny. Tanmateix, el veïnat haurà de triar quin és el model de gestió que desitja per a l’equipament (autogestió, compartida o directament Aj).
Mentre no es disseny i s’executi el futur equipament de barri del Nucli Antic, la ciutat de Vilanova i la Geltrú ha d’oferir una alternativa, a través del seu Ajuntament, a les entitats del barri, per a que puguin desenvolupar les seves activitats d’oficina i de registra amb un mínim.
Conseqüentment, caldrà trobar un espai o local al barri amb el que poder fer un lloguer, com és el cas actualment amb certs equipaments del municipi, mentre no s’inauguri del nou equipament cívic.
Per l’anterior, des del Grup Municipal de Transformem-VNG proposem al Ple de l’Ajuntament els següents,

ACORDS:

PRIMER. Reafirmar el compromís amb edificar un equipament cívic i de barri a l’àrea que es reordenarà futurament a banda i banda del projecte del Carrer Manuel de Cabanyes en el marc del PMU Cap de Creu.

SEGON. Engegar un procés participatiu amb l’Associació de Veïns del Nucli Antic, les entitats del barri i les veïnes i veïns per a que participin del disseny del nou equipament.

TERCER. Cercar i finançar el lloguer d’un local o espai al barri del Nucli Antic, que pugui servir de seu de l’Associació de Veïns i d’altres entitats, a partir de l’any 2024, i fins a la inauguració del nou equipament cívic.

MOCIÓ PER A L’APLICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU I PACTE DE CONDICIONS DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ A TOT EL PERSONAL SUBROGAT DE L’EMPRESA BERTEXAM, I ES TINGUI EL RECONEIXEMENT
DE L’ANTIGUITAT I ELS SEUS EFECTES ECONÒMICS.

Aquesta és una moció presentada conjuntament per diferents Grups Municipals a petició de CCOO.
El 24 d’octubre, el sindicat Comissions Obreres entra una instància fent una petició als grups municipals a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú de presentar una moció en defensa als treballadors/es de l’empresa Bertexam destinats als centres cívics de Vilanova i la Geltrú.

A la instància, Comissions Obreres exposava el següent:

· Que el mes de juny de 2021, els treballadors/res de I ‘empresa BERTEXAM destinats als centres cívics de Vilanova i la Geltrú van ser subrogats per l’Ajuntament de Vilanova. En aquesta subrogació, i per primera vegada, el conveni col·lectiu d’aplicació no va ser el dels treballadores/ors de l’Ajuntament sinó el que tenien fins llavors (Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural).

· Que actualment, de les 12 persones subrogades, 8 han realitzat un procés d’oferta pública i han assolit la condició de funcionaris, però a dia d’avui no se ‘Is reconeix ni l’antiguitat, ni els seus efectes econòmics de la seva empresa d’origen, i se ‘Is aplica el pacte de condicions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú des del moment d’aprovar l’oferta pública (desembre 2022).

· Que la resta de persones subrogades (4) continuen treballant i se ‘Is està aplicant el conveni col·lectiu que tenien a l’empresa privada (Conveni Col·lectiu del Sector del Lleure Educatiu i Sociocultural). Actualment són les úniques persones que treballen al nostre Ajuntament, com a personal laboral, que tenen unes condicions laborals inferiors del conveni col lectiu a la resta de treballadors/res de l’ajuntament.

· Que CCOO acorda amb els diferents grups polítics que integren el Ple municipal:

*Que sigui d’aplicació el conveni col·lectiu i pacte de condicions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a tot el personal subrogat de l’empresa Bertexam i tingui el reconeixement de l’antiguitat i els seus efectes econòmics.

*Que aquesta proposta queda referendada pels sis representants de les formacions polítiques que composaven el Ple municipal anterior a les eleccions, als quals s’han adherit les tres actuals que no hi eren, i es traslladarà a la Mesa General de Negociació perquè s’arribi a aquest acord entre la representació sindical i el Govern.

*Que posteriorment s’aprovaria al ple municipal i es publicaria a diaris oficials corresponents per la seva formalització.

Per tot això, presentem aquesta moció al Ple municipal de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú perquè s’adoptin els següents acords:

ACORDS

PRIMER. Aplicar el conveni col·lectiu i pacte de condicions de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a tot el personal subrogat de l’empresa Betexam.

SEGON. En aplicació del conveni col·lectiu i pacte de condicions, es tingui el reconeixement de l’antiguitat i els seus efectes econòmics.

PREGUNTES

1. Sobre el supermercat de la Collada-els Sis Camins.
2. En relació amb l’enllumenat públic a Vilanova i la Geltrú.

Deixa un comentari

%d